Menü

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Számlázóválasztó weboldalt üzemeltető Barasits András egyéni vállalkozó (székhelye: 9400 Sopron, Jókai utca 21.; nyilvántartási száma: 50079461; adószáma: 77136400-1-28 ; email elérhetőség: info@szamlazovalaszto.hu, továbbiakban: Szolgáltató) és Barasits András egyéni vállalkozó által a Számlázóválasztó weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus információs szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).;

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.szamlazovalaszto.hu weboldalon található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A Számlázóválasztó weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen, kötelező regisztráció nélkül és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A Számlázóválasztó weboldal üzemeltetését Barasits András egyéni vállalkozó végzi.

Székhely: 9400 Sopron, Jókai utca 21. Email: info@szamlazovalaszto.hu

2. A Számlázóválasztó weboldal szolgáltatásai

2.1 A Számlázóválasztó weboldal egy független számlázóprogram-választó rendszer, amelynek célja, hogy a vállalkozók minél egyszerűbben, gyorsabban és célzottabban találhassák meg a számukra leginkább megfelelő számlázó megoldást.

2.2 A Számlázóválasztó weboldalon megtalálhatóak a jelenleg Magyarországon számlázási szolgáltatást nyújtó vállalkozások azon számlázási szolgáltatásainak adatai, paraméterei, jellemzői, elérhetőségei, akik azt megadták a Számlázóválasztó weboldal számára.

2.3 A Számlázóválasztó weboldalon a látogatónak, az érdeklődőnek egy rövid a keresett számlázási szolgáltatással kapcsolatos kérdéssort kell megválaszolnia és a válaszok véglegesítését, a "MEHET" gombot megnyomva a weboldal feldolgozza a válaszokat majd egy listában felsorolja a feltételeknek megfelelő számlázási megoldást. A listában megtalálható az erre a szolgáltatásra előfizető (Click, Click Smart, Medium és Premium csomagok) számlázó program neve és internetes elérhetősége.

2.4 A Számlázóválasztó weboldalon a látogatónak, az érdeklődő kiválaszthatnak számukra 5 tetszőleges számlázó programot, melyet az "ÖSSZEHASONLÍTOM A SZÁMLÁZÓKAT" gombot megnyomva a weboldal egymás mellé rendezi a kiválasztott számlázó programok funkciólistáját. Az összehasonlítás bármelyik számlázó programmal működik.

2.5 A weboldalon szereplő számlázóprogramok adatait, így különösen azok tulajdonságaira, képességeire vonatkozó adatait minden esetben a számlázóprogram gyártója bocsátja a weboldal rendelkezésére azzal, hogy azokat önkéntesen, kifejezett és egyértelmű módon a weboldalnak, mint az adatok címzettjének tudomására hozza. A megadott adatok formai és tartalmi helyességéért, a mindenkori magyar és európai uniós jogszabályoknak való megfelelőségért a felelősség az adatot szolgáltató számlázóprogramot terheli. Amennyiben az adatok valósággal nem egyező volta harmadik félnek kárt okoz, illetve harmadik félnek igénye, pénzbeli vagy nem pénzbeli követelése keletkezik az adatok valósággal bármilyen okból nem egyező volta miatt, úgy a felelősség kizárólag az adatot szolgáltató számlázóprogramot terheli, felek Szolgáltató felelősségét kizárják.

2.6 A Számlázóválasztó weboldalon ajánlott számlázási szolgáltatások, különösen a számlázóválasztó funkció használatakor az ügyfél igényeire speciálisan szűrt online számlázó programok listája nagyon gondosan, a megadott paramétereknek megfelelően lett összeállítva. A gondos összeállítás ellenére az ügyfél konkrét igényei a számlázóválasztó weboldal ajánlásától eltérhetnek, ezért minden esetben az ügyfél felelőssége az egyes megoldások konkrét és tüzetes vizsgálata, összehasonlítása és a megfelelő számlázó megoldás kiválasztása.

3. Felelősség

3.1 A Weboldal és a biztosított Szolgáltatások "megtekintett állapotban" kizárólag a felhasználó saját felelősségére állnak rendelkezésre. A Szolgáltató, Barasits András egyéni vállalkozó valamint a partnerei és munkatársai ezúton elutasítanak mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Weboldal és Szolgáltatások bármely féle használatából eredő az esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért.

3.2 Bár a Weboldal számlázási programot, online számlázási megoldásokat feltüntető és összehasonlító szolgáltatása nagy segítséget nyújt a megfelelő számlázási megoldás kiválasztásához, de a számlázási program kiválasztásának felelőssége kizárólag az ügyfelet terheli. A Szolgáltató elutasít minden a számlázási szolgáltatás kiválasztásával, megrendelésével, használatával, használatának következményeivel kapcsolatban felmerülő felelősséget.

3.3 Bár a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás használata hibamentes és biztonságos legyen, sem a Szolgáltató, sem a partnerei és munkatársai nem garantálják, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások hibamentesek és folyamatosan megszakítások nélkül elérhetőek lesznek. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket.

4. Csatlakozás az oldalhoz online számlázó programmal

4.1 A Számlázóválasztó weboldal számlázási szolgáltatói közé minden magyarországi számlázási megoldás üzemeltetője költségmentesen csatlakozhat.

4.2 A csatlakozáshoz szükséges, hogy a számlázóprogram készítője, vagy üzemeltetője elérhetőségeinken vagy a weboldal kapcsolati űrlapján elérhetőségeit a csatlakoztatni kívánt számlázó program webcímét megadva jelezze szándékát a Számlázóválasztó weboldal üzemeltetője felé.

4.3 A Számlázóválasztó weboldal teszt eredményeként csak havi előfizetés után (Medium, Premium és Click csomagok) jelenik meg eredményként a számlázóprogram, ha megfelel a felhasználó által megadott paramétereknek.

5. Szerzői jogok

5.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

5.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

5.3 Abban az esetben, ha a Számlázóválasztó weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a weboldal üzemeltetőjével!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat, illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

6. Egyebek

6.1 A Számlázóválasztó weboldal igénybevétele, a weboldalon való böngészés feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Számlázóválasztó weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Számlázóválasztó weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Számlázóválasztó weboldalon történő böngészésért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Számlázóválasztó weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő böngészést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

6.3 A Számlázóválasztó weboldal ezúton tájékoztatja látogatóit, a szolgáltatóhoz fordulókat hogy a weboldalon megadott adataikat az információkérés megválaszolhatósága érdekében ideiglenesen tárolja. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi tájékoztatójában foglalt elveinek megfelelően jár el a weboldal üzemeltetője.

6.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi törvényszék joghatóságát kötik ki.

6.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2018. október 01.